Αποφράξεις  Αποχετεύσεων
Καθαρισμοί Σωληνώσεων
Αναλαμβάνουμε
check Αποφράξεις Αποχετεύσεων Ομβρίων
    (από λάσπη, φύλλα, χώματα)
check Καθαρισμό Σωληνώσεων Αποχετεύσεων
    (από λίπη, χαρτιά, διάφορα αντικείμενα)
check Καθαρισμό σωληνώσεων
    (από ρίζες δένδρων και φυτών)
check Πλύσιμο Υπογείων Χώρων & Δεξαμενών
check Συντήρηση Αποχετευτικών Δικτύων
check Έλεγχος Σωληνώσεων με Ηλεκτρονικό
     Σύστημα (κάμερα) για τυχόν σπασμένες,
     βουλωμένες ή ραγισμένες σωλήνες.
Παρέχουμε Υπηρεσίες σε
check Οικίες checkΠολυκατοικίες
check Εταιρίες check Εργοστάσια
check Δημόσιες Υπηρεσίες

Παρέχουμε την Δυνατότητα
check Μηνιαίων Συντηρήσεων Πολυκατοικιών
check Συμβάσεων με Εταιρίες